A day with Cherie Blair CBE QC​

Post 19/07/2018

Một ngày với Phu nhân cựu Thủ tướng Anh - A day with Cherie Blair CBE QC

It was a special day, the day Blind-Link's visually-impaired therapists at Omamori Spa were honored to welcome special guests from Britain - Mrs. Cherie Blair, who was selected by Queen Elizabeth II as her personal lawyer in 1995, and in 2013, the British Queen awarded the Mrs. Blair the title of First Class Knight (CBE), wife of former British Prime Minister Tony Blair. 

Đó là một ngày đặc biệt. Ngày mà các kỹ thuật viên khiếm thị ở Omamori Spa, Blind-Link được hân hạnh tiếp đón những vị khách đặc biệt tới từ nước Anh - Bà Cherie Blair, người được Nữ hoàng Anh Elizabeth II chọn làm luật sư riêng của mình năm 1995 và năm 2013, được Nữ hoàng Anh tấn phong tước hiệu Hiệp sĩ hạng Nhất (CBE), phu nhân cựu Thủ tướng Anh Tony Blair. 

Blind-Link's visually-impaired therapists at Omamori Spa were honored to welcome special guests from Britain - Mrs. Cherie Blair


Previously, even in their dreams, perhaps no Vietnamese blind therapist thought that, one day, they would have the opportunity to shake hands with a President or the First Lady! Today, their talents have been recognized. Cherie Blair and the delegation were so impressed by the fantastic experience with visually impaired therapists at Omamori Spa that she wrote about the experience with Omamori Spa on HuffPost. Extremely proud of you all! We wish all of you strength, energy and determination to keep moving ahead on the journey!

Trước đây, ngay cả trong giấc mơ, có lẽ chưa bạn kỹ thuật viên khiếm thị nào nghĩ rằng, có một ngày, mình sẽ có cơ hội bắt tay và chăm sóc sức khỏe cho một Tổng thống hay Phu nhân Tổng thống! Ngày hôm nay, tài năng của các bạn đã được công nhận. Bà Cherie Blair và các thành viên trong đoàn đặc biệt ấn tượng trước trải nghiệm tuyệt vời với các kỹ thuật viên khiếm thị tại Omamori Spa và đã viết về trải nghiệm với Omamori Spa trên HuffPost. Vô cùng tự hào và xin chúc các bạn kiên cường, nghị lực và lòng quyết tâm để tiếp tục vững bước trên con đường đã chọn.

Blind-Link's visually-impaired therapists at Omamori Spa were honored to welcome special guests from Britain - Mrs. Cherie Blair
May you like

Omamori Spa and Global Volunteers April 2019.

Omamori Spa and Global Volunteers April 2019.

We are also excited to welcome the Global Volunteers team coming to help our therapists with English pronunciation and communicati
 JOURNEY OF MEMORIES - Cultural Exchange Activities at Omamori Spa.

JOURNEY OF MEMORIES - Cultural Exchange Activities at Omamori Spa.

Journey of Memories is a special cultural exchange event which is designed mainly by blind therapists at Omamori Spa to express ou
TO BE UPDATED ALL NEWS

Subscribe Now!